امروز جمعه 8 بهمن 1400

به وب سایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین معماراستان اصفهان خوش آمدید

صورتجلسات

 

ردیف           تاریخ                  نوع جلسه                                                                   حاضرین                                                                          
 1  92/06/06 هیأت مدیره 
خانم مهندس افغان/خانم مهندس موحدیان /آقای دکتر مجلسی/آقای مهندس خسروی دانش/آقای مهندس دهقانی/آقای مهندس قندیل/آقای دکتر ایروانی /آقای مهندس جعفری  
 2  92/06/17 هیأت مدیره  
آقای مهندس صمصام شریعت/خانم مهندس افغان/خانم مهندس موحدیان /آقای دکتر مجلسی/آقای مهندس درویش/آقای مهندس دهقانی/آقای مهندس قندیل/آقای دکتر ایروانی /آقای مهندس مهرعلی/آقای مهندس جعفری  
 3  92/06/17

هیأت مدیره  و

هیأت مدیره قبلی

 آقای مهندس صمصام شریعت/خانم مهندس افغان/خانم مهندس موحدیان /آقای دکتر مجلسی/آقای مهندس درویش/آقای مهندس دهقانی/آقای مهندس قندیل/آقای دکتر ایروانی /آقای مهندس مهرعلی/آقای مهندس جعفری 
و هیأت مدیره قبلی: آقایان مهندس کچویی/مهندس ارژمند/مهندس شماعی زاده/مهندس انگبینی/مهندس بانک
 4  92/06/31

هیأت مدیره و

هیأت مدیره قبلی  

 خانم مهندس موحدیان /آقای دکتر مجلسی/آقای مهندس قندیل
و هیأت مدیره قبلی: آقایان مهندس کچویی/مهندس شماعی زاده/مهندس انگبینی 
92/07/03  هیأت مدیره  
آقای مهندس صمصام شریعت/خانم مهندس افغان/خانم مهندس موحدیان /آقای مهندس خسروی دانش/آقای مهندس قندیل /آقای مهندس جعفری  
 6 92/07/21  هیأت مدیره  
آقای مهندس صمصام شریعت/خانم مهندس افغان/خانم مهندس موحدیان /آقای دکتر مجلسی/آقای مهندس خسروی دانش/آقای مهندس دهقانی/آقای مهندس جعفری  
 7  92/08/05 هیأت مدیره  
خانم مهندس افغان/خانم مهندس موحدیان /آقای دکتر مجلسی/آقای مهندس خسروی دانش/آقای مهندس دهقانی/آقای مهندس قندیل/آقای مهندس جعفری  
 8 92/08/28  هیأت مدیره وگروه تخصصی
آقای مهندس صمصام شریعت/خانم مهندس افغان/خانم مهندس موحدیان /آقای دکتر مجلسی/آقای مهندس درویش/آقای مهندس خسروی دانش/آقای مهندس دهقانی/آقای مهندس قندیل/آقای دکتر ایروانی /آقای مهندس مهرعلی/آقای مهندس جعفری 
گروه تخصصی :آقایان مهندس تاکی/مهندس جلوانی/مهندس اسدی/مهندس مهدویان/مهندس موسوی زادگان و خانم مهندس پهلوان زاده
92/09/03  هیأت مدیره   
خانم مهندس افغان/خانم مهندس موحدیان /آقای دکتر مجلسی/آقای مهندس خسروی دانش/آقای مهندس قندیل/آقای مهندس جعفری  
 10  92/09/06 هیأت رئیسه 
آقای مهندس صمصام شریعت/خانم مهندس افغان/خانم مهندس موحدیان  
 11  92/09/10 هیأت مدیره
آقای مهندس صمصام شریعت/خانم مهندس موحدیان /آقای دکتر مجلسی/آقای مهندس خسروی دانش/آقای مهندس دهقانی/آقای مهندس قندیل/آقای دکتر ایروانی  
 12  92/09/12 هیأت رئیسه  
خانم مهندس افغان/خانم مهندس موحدیان /آقای دکتر مجلسی/آقای مهندس خسروی دانش 
 13 92/10/01  هیأت مدیره  
آقای مهندس صمصام شریعت/خانم مهندس افغان/خانم مهندس موحدیان /آقای مهندس درویش/آقای مهندس خسروی دانش /آقای مهندس مهرعلی/آقای مهندس جعفری  
 14 92/10/15 

هیأت مدیره و

انجمن معماری تبریز  

آقای مهندس صمصام شریعت/خانم مهندس افغان/خانم مهندس موحدیان /آقای دکتر مجلسی/آقای مهندس درویش/آقای مهندس خسروی دانش/آقای دکتر ایروانی /آقای مهندس مهرعلی/آقای مهندس قندیل
هیات مدیره انجمن تبریز : آقایان مهندس صراف زاده/مهندس حسینی/مهندس زارعی گوار 
 15  92/11/05

هیأت مدیره و

نظام مهندسی

آقای مهندس صمصام شریعت/خانم مهندس افغان/خانم مهندس موحدیان /آقای دکتر مجلسی/آقای مهندس خسروی دانش/آقای مهندس قندیل
هیات مدیره نظام مهندسی: آقایان دکتر پزشکی/مهندس عسگری/مهندس صلواتی/مهندس روانفر 
16   92/11/06 هیأت مدیره  
خانم مهندس افغان/خانم مهندس موحدیان /آقای مهندس درویش/آقای مهندس خسروی دانش/آقای مهندس دهقانی/آقای مهندس مهرعلی 
17   92/11/21 هیأت رئیسه  
آقای مهندس صمصام شریعت/خانم مهندس افغان/خانم مهندس موحدیان  
18   92/11/27   هیأت مدیره
آقای مهندس صمصام شریعت/خانم مهندس افغان/خانم مهندس موحدیان /آقای دکتر مجلسی/آقای مهندس درویش/آقای مهندس خسروی دانش/آقای مهندس دهقانی/آقای مهندس قندیل /آقای مهندس مهرعلی/آقای مهندس جعفری  
19   92/12/06  هیأت مدیره وگروه تخصصی
خانم مهندس افغان/خانم مهندس موحدیان /آقای دکتر مجلسی 
گروه تخصصی: آقایان مهندس مهدویان/مهندس اسدی
20  92/12/18   هیأت مدیره
آقای مهندس صمصام شریعت/خانم مهندس افغان/خانم مهندس موحدیان /آقای مهندس درویش/آقای مهندس مهرعلی 
21 93/01/24   هیأت مدیره
آقای مهندس صمصام شریعت/خانم مهندس افغان/خانم مهندس موحدیان /آقای دکتر مجلسی/آقای مهندس درویش/آقای مهندس خسروی دانش/آقای مهندس دهقانی/آقای مهندس قندیل /آقای مهندس مهرعلی/آقای مهندس جعفری  
22  93/02/14   هیأت مدیره
آقای مهندس صمصام شریعت/خانم مهندس افغان/خانم مهندس موحدیان /آقای مهندس جعفری/آقای مهندس درویش/آقای مهندس خسروی دانش /آقای مهندس مهرعلی 
 23 93/03/10 

هیأت مدیره و

استانداری 

آقایان مهندس صمصام شریعت /آقای مهندس درویش /آقای مهندس دهقان /خانم مهندس افغان /خانم مهندس موحدیان 
آقای دکتر رسول زرگر پور  استاندار محترم استان اصفهان
 24 93/03/10 

هیأت مدیره و

نظام مهندسی 

آقای مهندس صمصام شریعت /خانم مهندس افغان /خانم مهندس موحدیان /آقای مهندس خسروی دانش /آقای مهندس دهقان 
آقای دکتر پزشکی/ آقای مهندس عمادی /آقای مهندس روانفر /آقای مهندس تاکی /آقای مهندس بناکار 
 25 93/03/18  هیأت مدیره
آقای مهندس صمصام شریعت/خانم مهندس موحدیان /آقای دکتر مجلسی/آقای مهندس خسروی دانش /آقای مهندس درویش/آقای مهندس دهقانی/آقای مهندس قندیل /آقای مهندس جعفری  
26  93/04/02  هیأت مدیره
خانم مهندس افغان/خانم مهندس موحدیان /آقای مهندس خسروی دانش/آقای مهندس دهقانی/آقای دکتر ایروانی /آقای مهندس مهرعلی 
 27 93/06/02  هیأت مدیره
آقای مهندس صمصام شریعت/خانم مهندس موحدیان /آقای مهندس خسروی دانش/آقای دکتر مجلسی/آقای دکتر ایروانی  
 28  93/07/06 هیأت مدیره 
آقای مهندس صمصام شریعت/خانم مهندس افغان/خانم مهندس موحدیان /آقای مهندس دهقانی/آقای مهندس قندیل/آقای مهندس جعفری  
29  93/08/18  کارگروه 
آقایان : مهندس مسعود/مهندس کناره جو/مهندس رفیعیان/مهندس ثابت/مهندس فلاحی
خانمها: مهندس افغان/مهندس موحدیان/مهندس منتظرالظهور/مهندس دادخواه
30  93/08/25 

هیأت مدیره و

نمایندگان سازمان صنعت معدن تجارت 

خانم مهندس افغان/خانم مهندس موحدیان / آقای مهندس خسروی دانش
آقای مهندس هاشمی / آقای مهندس جعفریان
 31 93/08/28  هیأت مدیره
آقای مهندس صمصام شریعت/خانم مهندس افغان/خانم مهندس موحدیان /آقای مهندس خسروی دانش /
آقای دکتر مجلسی /آقای مهندس دهقانی/آقای مهندس مهرعلی 
32  93/09/02    هم اندیشی  با  معاونین و کارشناسان سازمانها 
آقای مهندس حسینی نیا : رئیس اداره طراحی وسیما ومنظر شهری (معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان) 
  آقای مهندس زاغیان :رئیس اداره طرحهای کالبدی سازمان مسکن و راهسازی
خانم مهندس کوهزاد : کارشناس مشاور انجمن مهندسان معمار و داور کمیته سیما و منظر شهری (نماینده سازمان میراث فرهنگی )
       
       
       
       
       
       
       

 

حامیان انجمن
آمار بازدید
بازدید امروز : 48نفر
بازدید دیروز : 56 نفر
بازدید کلی : 108426 نفر
افراد آنلاین : 1 نفر
IP شما :54.92.164.9

شرکت فن آوران اطلاعات ترنج

قدرت گرفته از

نرم افزار مدیریت محتوای ترنج / ترنج سی ام اس

کلیه حقوق محفوظ است 1386-1393